Regulamin

I Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług przewozowych świadczonych przez Sławomir Chyliński Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VICO”, Świdniczek 1B, 20-258 Lublin, NIP 713-215-48-44, Regon 430815433, zwanego dalej „Przewoźnikiem”

Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601
z późniejszymi zmianami) oraz dla wykonania obowiązku nałożonego postanowieniem art. 18 b, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami).

Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy w transporcie drogowym.

Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustaw Prawo Przewozowe oraz Kodeksu Cywilnego.


§2

Przewoźnik -  firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń
i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej - Sławomir Chyliński Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VICO”

Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnej rezerwacji
Bagaż -  bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa oraz bagaż podstawowy - rzeczy nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera
w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym

Umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem, a pasażerem,
w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.

Bagaż dodatkowy – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cenę przejazdu, za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy.

II Rezerwacje

Dokonanie rezerwacji w firmie Sławomir Chyliński Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VICO”  oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Rezerwacja przejazdu dokonywana jest telefonicznie na numery wskazane przez Przewoźnika na jego stronie internetowej.

Pasażer ma obowiązek potwierdzić wyjazd:

- najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Jeśli wyjazd planowany jest na piątek, sobotę, niedzielę albo przypada w sezonie wakacyjno – świątecznym rezerwację należy potwierdzić dwa dni wcześniej.

- w przypadku wyjazdu do Polski, po dokonaniu rezerwacji telefonicznej konieczne jest dodatkowo przesłanie wiadomości sms zawierającej: datę wyjazdu, imię
i nazwisko Podróżnego, dokładny adres miejsca wyjazdu (tj. nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę i numer domu) oraz adres miejsca docelowego z kodem pocztowym, numer telefonu do kontaktu.

Brak potwierdzenia rezerwacji przez pasażera jest równoznaczny z rezygnacją
z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.


III Pasażer

Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę.

Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty/paszport). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.

Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo Pasażerów, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w busie surowo zabronione. Pasażer nie stosujący się do tego postanowienia regulaminu będzie wzywany do natychmiastowego opuszczenia busa. W przypadku niestosowania się do poleceń obsługi busa, Pasażer pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostanie odwieziony do najbliższego komisariatu policji, tym samym kończąc przejazd
z Przewoźnikiem.

Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa.

Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu ani żadna inna rekompensata
w przypadku usunięcia go z busa przez kierowcę z uwagi nie przestrzeganie przepisów porządkowych.

Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które mogą wydarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w samochodzie wykonującym przewóz. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

IV Przewoźnik

Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie, lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku
z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

-  nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

-  znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

- znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo  lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

W pojazdach całkowicie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

Jeżeli kierowca nie może nawiązać kontaktu z podróżnym (błąd w numerze, podróżny nie odbiera telefonu, po kilku próbach nawiązania kontaktu) kierowca nie podjeżdża pod wskazany adres podczas rezerwacji

Jeżeli kierowca mimo nawiązania kontaktu z podróżnym pod wskazanym
w rezerwacji adresem nie zastanie podróżnego, po 30 min. oczekiwania odjeżdża.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 24 godzin (w zależności od miejsca awarii).

VI Umowa przewozu

Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.

Pasażer uiszcza opłatę bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży u kierowcy. 

W okresie świątecznym Pasażer uiszcza opłatę dwa dni przed rozpoczęciem podróży na podany przez Przewoźnika numer konta bankowego. W przypadku rezygnacji
z przejazdu, opłata pozostaje do wykorzystania na przejazd w innym terminie wskazanym przez Pasażera o ile przewoźnik dysponuje wolnym miejscem w busie we wskazanym przez Pasażera terminie.

Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika - świadczenie usługi przewozu okazjonalnego, nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Trasa przejazdu ustalana jest na bieżąco na każdy dzień, na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie przez Pasażerów na dany dzień. Kierowca na podstawie ustalonej trasy na dany dzień podaje Pasażerowi telefonicznie godzinę odjazdu z miejsca ustalonego w rezerwacji.

W przypadku podróży rozpoczynającej się w Polsce istnieje możliwość odbioru Pasażera spod wskazanego adresu. Ze względów logistycznych odbiór Pasażerów
w dużych miastach odbywa się z określonych przez Przewoźnika miejsc.

W przypadku podróży rozpoczynającej się zagranicą Pasażerowie odbierani są spod wskazanego adresu.

VII Bagaż

W cenie biletu pasażer może zabrać 2 sztuki bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) oraz 1 sztukę bagażu podręcznego. Bagaż dodatkowy należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia bagażu dodatkowego w przypadku, gdy istnieje możliwość, że bagaże pozostałych pasażerów mogłyby się nie zmieścić w luku bagażowym

Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:

- każdy bagaż dodatkowy - za każdą następną torbę przewidziana jest opłata  dodatkowa od €20 lub jej równowartości w złotówkach)

- inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.

Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

Rzeczy szczególnie cenne oraz sprzęt elektroniczny pasażer powinien  przewozić wyłącznie w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku przewożeniem tych przedmiotów w ramach bagażu dodatkowego.

Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są: przedmioty niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę innym Pasażerom albo mieniu Przewoźnika,  przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca może dokonać sprawdzenia bagażu
w obecności Pasażera do którego bagaż należy lub jeżeli jest to niemożliwe
w obecności innych Pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi Pasażer przewożący taki bagaż.

W celu uniknięcia pomyłek bagażowych zaleca się opisać bagaż.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe, jak również za rzeczy pozostawione w pojeździe. Przedmioty pozostawione w busie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, nie mniej przewoźnik przechowuje je przez okres 7 dni. Pozostawione w busie rzeczy mogą być odesłane właścicielowi na jego koszt.

Przewóz małych zwierząt domowych możliwy  jest zawsze za dodatkową opłatą oraz z dodatkowymi zabezpieczeniami, tak aby zwierzę nie było uciążliwe ani nie stanowiło zagrożenia dla innych pasażerów.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. do odwołania.